Termeni și condiții

DEFINIȚII
1.1. Site-ul www.magazinul-de-termopane.ro (denumit în continuare "Site-ul") este proprietatea S.C. EVOLINK S.R.L. (denumită în continuare ,,magazinul-de-termopane.ro"), cu sediul social în Calea Plevnei Nr. 126, Sector 6, București, cod unic de înregistrare 30832244, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12442/2012.
1.2. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:
Site Reprezintă modalitatea de a face cunoscute produsele și serviciile oferite de "magazinul-de-termopane.ro" prin accesarea și utilizarea acestuia; termenul ,,site" include toate diviziunile, rubricile, articolele, secțiunile derivate și conținutul lor;
Utilizator Reprezintă orice persoană fizică sau juridică, care accesează Site-ul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale acestuia, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare; prin accesarea Site-ului orice persoană se poate documenta cu privire la produsele și serviciile oferite de magazinul-de-termopane.ro;
Client Reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
Utilizare abuzivă Reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii societății EVOLINK SRL;
Conținutul Site-ului Are în vedere toate informațiile incluse în site și prezentate sub formă de text, date, software, fișiere (audio sau video), imagini plastice/statice, elemente de grafică WEB, grafice, simboluri/grup de simboluri, programe și orice alte materiale de informare; alte aplicații/programe/servicii care vor fi implementate pe viitor în cadrul Site-ului vor fi supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea au condiții de utilizare distinct formulate.

1.3. Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, accesarea/utilizarea Site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.
1.4. Termenii și Condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii/clienții.
1.5. Prin accesarea/utilizarea Site-ului, utilizatorii/clienții consimt să respecte Termenii și Condițiile prezentate în continuare, precum și legislația aplicabilă.
1.6. În cazul în care Site-ul conține link-uri către alte site-uri, magazinul-de-termopane.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate a acestora și de orice alte informații prezentate pe aceste site-uri.
MODALITĂȚI DE UTILIZARE
2.1. Site-ul, aparține societății Evolink SRL, fiind protejat de legislația în vigoare privind drepturile de autor și drepturile conexe.
2.2. Prin accesarea/întrebuințarea/utilizarea Site-ului, persoanele interesate recunosc în mod expres și just că au cunoscut, au înțeles și sunt de acord cu prezentele politici privind Termenii și Condițiile de utilizare.
2.3. Întrebuințarea Site-ului de către utilizatori/clienți se face pe propria răspundere a acestora și cu luarea la cunoștință a prevederilor prezentului document.
2.4. Pentru accesarea produselor și serviciilor prezentate pe Site, este necesară completarea unui formular de contact; în acest sens, se impune ca utilizatorii să furnizeze date corecte și complete conform formularului de înregistrare și să le actualizeze atunci când apar modificări.
2.5. În cazul în care utilizatorul se înscrie cu informații incorecte sau incomplete, "magazinul-de-termopane.ro" își rezervă dreptul de a desființa contul acestuia și de a se opune tuturor încercărilor sale de accesare a produselor și serviciilor oferite de Site.
2.6. Este interzisă în mod expres folosirea datelor false, care nu corespund realității și care au ca urmare denaturarea conținutului acestora sau comunicările/mesajele eronate, nelegitime realizate în numele altei persoane fizice sau juridice.
2.7. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane sau a nerespectării condițiilor legale de utilizare ale site-ului, "magazinul-de-termopane.ro" nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care ar putea apărea ca urmare a acestor nerespectări.
2.8. Orice încălcare a prezentelor condiții de utilizare, poate fi semnalată la adresa de email: contact@magazinul-de-termopane.ro.
RESTRÂNGEREA/ DESFIINȚAREA DREPTULUI DE ACCESARE/UTILIZARE A SITE-ULUI
3.1. Site-ul "magazinul-de-termopane.ro" își rezervă următoarele drepturi, fără a avea obligația notificării prealabile:
dreptul de a restrânge accesul utilizatorilor Site-ului în situația în care comunicările/mesajele și orice alte informații afișate de către aceștia au un conținut ilegal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi conexe, furnizează informații false în scopul de a induce în eroare clienții actuali/viitori, comentariile/postările au în cuprinsul lor programe/aplicații virusate ori aduc atingere reputației societății;
dreptul de a desființa (elimina/șterge) în orice moment oricare cont, ceea ce implică anularea accesului utilizatorului la contul său și/sau la Site (de exemplu, în cazul în care se constată încălcarea Termenilor și Condițiilor descrise în prezentul document ori se înregistrează defecțiuni de natură tehnică sau intervin incidente de securitate a informațiilor).
INTERDICȚII
4.1. Este interzisă în mod absolut și expres folosirea produselor și serviciilor prezentate prin intermediul Site-ului în scopul comunicării, publicării sau transmiterii oricărui tip de informații al căror conținut încalcă ordinea publică și regulile de conviețuire socială ori au un caracter ilegal sau aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală și drepturilor conexe.
4.2. Se interzice, de asemenea, utilizarea oricărui element structural al Site-ului, iar utilizatorul care încalcă această interdicție, va fi răspunzător conform legislației în vigoare.
4.3. Transmiterea/publicarea oricăror informații/date/indicații prin intermediul tuturor mijloacelor de exprimare (text/mesaj scris, mesaj vorbit, imagini, simboluri, aplicații, fișiere audio/video), precum și alte tipuri de materiale indiferent de sursa de proveniență (publice sau private) de către orice utilizator (persoană fizică/juridică), altul decât "magazinul-de-termopane.ro", se efectuează pe răspunderea deplină și exclusivă a acestui utilizator; "magazinul-de-termopane.ro" nu își asumă în niciun fel conținutul sau modalitățile de comunicare a acestor publicări și nu va răspunde pentru eventuale daune care s-ar produce ca urmare a publicărilor evidențiate mai sus.
4.4. În cazul în care se identifică pe Site informații de tipul celor menționate în art. 4.1. și 4.3., societatea își rezervă dreptul de a elimina conținutul acestora.
5. DESFĂȘURAREA DE EVENIMENTE ȘI CAMPANII COMERCIALE
5.1. Site-ul "magazinul-de-termopane.ro" are posibilitatea de a întreprinde campanii comerciale (informare/publicitare etc.) în orice moment și pentru orice rubrică a Site-ului, fără a fi necesar acordul prealabil al utilizatorilor în acest sens.
5.2. Modificarea/completarea/refacerea/actualizarea oricăror elemente care se află în strânsă legătură cu desfășurarea campaniilor comerciale se poate realiza oricând, nefiind necesar acordul prealabil al utilizatorilor în acest sens.
5.3. "magazinul-de-termopane.ro" își rezervă următoarele drepturi, fără a fi necesar acordul prealabil al utilizatorilor:
1. de a modifica/completa/actualiza Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului;
2. de a completa/reactualiza orice produs/serviciu/aplicație sau drept de folosire a acestora;
3. de a adăuga reguli/indicații/restricții cu caracter obligatoriu privind conținutul Site-ului.
6. RESTRÂNGEREA RESPONSABILITĂȚII
6.1. "magazinul-de-termopane.ro" își restrânge sfera răspunderii, fiind exclusă plata daunelor de orice fel, în cazul apariției unor situații neplăcute, cauzate de: accesarea/utilizarea Site-ului sau a oricărui element/rubrică/secțiune a acestuia, dificultatea/întârzierea în accesarea/utilizarea Site-ului, indisponibilitatea Site-ului, defecțiuni tehnice ale sistemului informatic/programelor/aplicațiilor/serviciilor Site-ului, suspendarea temporară/definitivă/parțială/totală a Site-ului, modificarea/completarea/refacearea/ștergerea materialelor publicate.
6.2. Nu este angajată răspunderea Site-ului, fiind exclusă plata daunelor de orice fel, în următoarele situații (enumerarea nu este limitativă): pierderea parțială/totală a datelor, pierderi cauzate de prezența unor programe virusate sau a unor aplicații/materiale care prejudiciază sistemul, pierderi care decurg din evenimente/fapte/împrejurări independente de voința sau influența "magazinul-de-termopane.ro" și care nu puteau fi anticipate într-un termen rezonabil.
7. NOTIFICĂRI. RECLAMAȚII
7.1. Utilizatorii/Clienții care își exprimă acordul în acest sens, pot fi notificați în scris, prin email, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin telefon; de asemenea, prin accesarea Site-ului, pot afla informațiile necesare.
7.2. Modalitățile de informare ale Site-ului, fără a se limita la acestea, pot consta în: transmiterea de notificări individuale prin intermediul adresei de email/adresei poștale puse la dispoziție de către utilizator/client sau notificarea generală transmisă tuturor utilizatorilor/clienților prin publicarea de informații corecte/complete și actualizate pe Site.
7.3. Utilizatorii/Clienții pot trimite notificări/întrebări către "magazinul-de-termopane.ro" prin intermediul adresei de email: contact@magazinul-de-termopane.ro.
7.4. Reclamațiile pot fi transmise la adresa de email: contact@magazinul-de-termopane.ro.
8. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Site-ul www.magazinul-de-termopane.ro este operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui Site.
8.2. Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, utilizatorii au următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea, dreptul la notificarea operatorului privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.
8.3. Drepturile utilizatorului/clientului se exercită prin formularea în scris a unei cereri, datată și semnată de către acesta și transmisă operatorului la adresa de email contact@magazinul-de-termopane.ro, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă poștală: Calea Plevnei Nr. 126, Etaj 1, Ap. 4, Sector 6, București. În acest sens, utilizatorul/clientul trebuie să pună la dispoziție o adresă de corespondență pentru a i se aduce la cunoștință modalitatea de soluționare a cererii sale într-un termen rezonabil.
9. ALTE CLAUZE
9.1. Clauza de renunțare: orice renunțare la vreuna dintre prevederile prezentului document este efectivă numai dacă aceasta se face în scris și utilizatorul/clientul este notificat în acest sens.
9.2. Anulabilitate: în situația în care autoritatea competentă în domeniu consideră că prevederile acestui document sunt invalide/ilegale sau lipsite de aplicabilitate conform legii în vigoare, parțial sau total, acestea vor fi înlocuite astfel încât scopurile Termenilor și Condițiilor de utilizare să se realizeze în condiții optime și în conformitate cu prevederile legale. Celelalte dispoziții ale prezentului document rămân valabile.
9.3. Confirmări: Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului cuprinde în întregime acordul dintre utilizatori/clienți și scu privire la utilizarea Site-ului. Orice declarație/relatare/cerință care nu este inclusă în acest document, nu va genera obligații în sarcina operatorului sau a utilizatorilor/clienților, dacă nu a existat un acord scris prealabil încheiat între "magazinul-de-termopane.ro" și utilizatori/clienți.
10. CONDIŢII GENERALE
Prezentele condiții reprezintă cadrul general în care se desfășoară activitatea de prezentare online a produselor/serviciilor oferite.
Condițiile generale cuprind următoarele secțiuni:
10. Pagina de produs
11. Politica de procesare a datelor cu caracter personal
12. Politica de cookies