Program L-V: 09:00-17:00 S: 09:00-14:00
ro

Acord GDPR

Acord GDPR

Politica privind procesarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor și crearea sentimentului de siguranță a utilizatorilor/clienților prezintă importanță deosebită pentru societatea BDA MAGAZINUL DE TERMOPANE SRL (denumită în cele ce urmează ,,magazinul-de-termopane.ro"), unde prețuim caracterul intim și dreptul la protecția datelor cu caracter personal al utilizatorilor, clienților actuali și viitori, angajaților și partenerilor noștri, în conformitate cu legislația în vigoare.
Anul acesta aduce câteva schimbări cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel încât am vrea să vă explicăm ce presupun şi cum vom alinia practicile companiei BDA MAGAZINUL DE TERMOPANE SRL la aceste modificări. Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE pentru protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ("Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Având în vedere că, în desfășurarea activității sale specifice, societatea BDA MAGAZINUL DE TERMOPANE SRL prelucrează date cu caracter personal, Regulamentul va fi incident și acesteia.
Considerăm că ,,Regulamentul" amintit mai sus are un caracter fundamental și acordăm o atenție deosebită acestui fapt, iar prin politicile elaborate în acest sens, ne exprimăm dorința de a vă prezenta informații despre colectarea prin intermediul Site-ului a datelor cu caracter personal și întrebuințarea acestora. În această direcție, dorim să vă asigurăm că prelurarea se realizează în mod transparent, dețineți întotdeauna controlul asupra datelor și aveți dreptul de decizie în ceea ce privește modalitatea și scopul în care sunt folosite informațiile furnizate.
De asemenea, subliniem că totalitatea informațiilor/datelor/documentelor pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul Site-ului și a adreselor de contact (email/poștă) vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, cu respectarea preverilor Regulamentului și a prezentei politici.
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către magazinul-de-termopane.eu se va realiza cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Regulamentul UE 679/2016. Astfel, operatorul se obligă să se conformeze și să demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:
a) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
b) Operatorul va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;
c) Operatorul se va asigura că datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
d) Operatorul va pastra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;
e) Operatorul garantează că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;
f) Operatorul se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, revizuind și actualizând în mod activ respectivele măsuri;
g) Măsurile tehnice și organizatorice trebuie să fie menite a asigura că sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării;
h) Operatorul se obligă să păstreze evidențele activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să pună la dispoziția acesteia, la cerere, aceste evidențe, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operațiunilor de prelucrare respective;
i) Operatorul se asigură ca persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate;
j) În cazul în care operațiunile de prelucrare sunt susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor.
Operatorul își îndeplinește obligația de informare prin punerea la dispoziția Beneficiarilor a următoarei Note de informare:

Tipul Informației Conținut
Identitatea și datele de contact ale operatorului BDA MAGAZINUL DE TERMOPANE SRL (prin intermediul magazinul-de-termopane.ro), sediul social - Calea Plevnei Nr. 126, Sector 6, București.
Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor - Dan Buricea
email: info@magazinul-de-termopane.ro,
Telefon 0784078223;
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal -Newsletter- are ca obiectiv principal informarea utilizatorilor/clienților despre produsele/serviciile/ofertele/noutățile intervenite în anumite perioade; se asigură astfel întâmpinarea și satisficerea nevoilor acestora cu profesionalism, punându-le la dispoziție produse/servicii de cea mai înaltă calitate. În acest sens, în baza consimțământului utilizatorilor/clienților expres, liber și în cunoștință de cauză, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept/notificarea responsabilului cu protecția datelor personale ca temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vom colecta adresele de email aparținând acestora. Utilizatorii/clienții își pot retrage oricând
consimțământul prin accesarea link-ului pus la dispoziție sau prin notificarea în acest sens a responsabilului cu protecția datelor personale. Datele/informațiile colectate vor fi păstrate în condiții de securitate până în momentul în care utilizatorii/clienții își vor retrage consimțământul; ulterior acestui moment, datele vor mai rămâne stocate până când se va înregistra declarația de retragere a consimțământului pe baza căreia se vor elimina datele din sistemele interne.
• Formular de contact -rolul acestuia este de a facilita schimbul de informații dintre utilizatori/clienți și aplast.ro; informațiile cu caracter personal colectate în cadrul acestei diviziuni se referă la: nume și prenume, adresa, număr de telefon. Aceste informații vor fi prelucrate intern de către colegii din departamentele competente astfel încât întrebările/solicitările utilizatorilor/clienților să primească soluționare promptă, iar colaborarea să se desfășoare în cele mai bune condiții. Informațiile colectate vor fi stocate pe perioade de timp diferite, în funcție de solicitarea fiecărui utilizator/client (datele pot fi colectate, de exemplu, pe perioada încheierii și executării contractelor, derularea în bune condiții a activităților contractuale).
•Accesarea/utilizarea site-ului- obiectivul este de a asigura o experinţă plăcută utilizatorilor/clienţilor care navighează pe site, dar şi pentru a vizualiza într-un mod facil produsele/serviciile pentru care îşi arată interesul în condiţii de securitate, pe baza acordului acestora exprimat prin bifarea activă a căsuţei de accept afişată; în acest context, folosim următoarele tipuri de date: informatii de analiză (prin instrumente de analiză terţe precum Google Analytics, Tag Manager, Double Click, care ne ajută să evaluăm tendinţele în privinţa traficului şi modului de utilizare a site-ului), module cookie şi tehnologii similare, informaţii din fişierele jurnal, indentificatorii de dispozitiv, metadate, tracking, reţea şi date de conectare, identificatori online, operaţiuni privind dispozitivul, caracteristici ale dispozitivului.
•Link-uri către alte pagini de internet- Site-ul magazinul-de-termopane.ro conține trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi site-uri de prezentare ale partenerilor. Prezenta politică este valabilă doar pentru pagina magazinul-de-termopane.ro. Nu suntem răspunzători pentru conținuturile străine puse la dispoziție prin intermediul link-urilor și marcate ca atare. magazinul-de-termopane.eu este exonerat de răspundere în ceea ce privește conținutul cu caracter ilegal, prezentarea de informații eronate sau incomplete, precum și pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate pe aceste site-uri.
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal Durata contractului; perioada de stocare se poate prelungi dacă acest lucru este în interesul Beneficiarului și acesta își exprimă acordul în acest sens; persoana vizată are însă dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia;
Drepturile persoanelor vizate Dreptul de acces la date(Persoana vizată are dreptul de a obține din partea magazinul-de-termopane.eu o confirmare precum că prelucrează date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;Dreptul la rectificarea datelor(Persoana vizată are dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte/incomplete care o privesc și de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare);Dreptul la ștergerea datelor(Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora);Dreptul la restricționarea prelucrării (Persoana vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite magazinul-de-termopane.ro să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; magazinul-de-termopane.eu nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate);Dreptul la portabilitatea datelor (Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ; prelucrarea se bazează pe un contract; sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate);Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respective);
Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea(Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având dreptul de a cere și de a obține: retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior);
Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal; Dreptul de a se adresa justiției și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Modalități de exercitare a drepturilor Persoanele interesate își pot exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail contact@magazinul-de-termopane.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.
Cererea va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu 60 de zile atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, oferindu-se informații cu privire la orice astfel de prelungire și prezentând și motivele întârzierii.
În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, magazinul-de-termopane.eu va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.
Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, magazinul-de-termopane.eu poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.
Măsuri de siguranță privind prelucrarea datelor cu caracter personal Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului magazinul-de-termopane.eu sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor clienților/utilizatorilor. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, magazinul-de-termopane.eu ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar accesul la date să fie restâns la un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.
De principiu, accesarea bazelor de date și fisierele/platformele necesită autentificarea prin ID și parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Concluzionând, magazinul-de-termopane.eu o vă asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor/clienților se realizează cu respectarea următoarelor principii:
- datele dumneavoastră sunt în siguranță
- dețineți mereu controlul asupra datelor
- utilizăm aceste date pentru desfășurarea în condiții optime a relațiilor contractuale
În acest mod, dorim să arătăm o mai bună transparenţă şi claritate cu privire la operaţiunile de prelucrare pe care le realizăm.
Vă mulţumim că ne sunteţi alături şi vă asigurăm că vom continua să investim şi să inovăm pentru a vă oferi produse și servicii de înaltă calitate.